Am gael gyrfa sy’n cyfrif?
Ymgeisiwch i fod yn rhan o’n Rhaglen Archwilwyr dan Hyfforddiant 2015
Yn gyffredinol, mae cynghorau a chyrff yr heddlu yn paratoi cyfrifon amserol
Ond mae angen diwygio nifer gynyddol ohonynt er mwyn cywiro gwallau perthnasol ac mae angen cynnal arfarniadau beirniadol o'r ffordd y caiff cronfeydd wrth gefn eu defnyddio
Rhywfaint o gynnydd da ond mae'r modd yr ymdrinnir â cheisiadau am ad-daliad ffioedd cartrefi gofal yn destun pryder o hyd
Adroddiad dilynol yn nodi materion parhaus yn ymwneud â hawliadau ôl-weithredol ar gyfer Gofal Iechyd Parhaus y GIG
Rheoli ymadawiadau cynnar yng ngwahanol gyrff cyhoeddus Cymru
Gwariwyd £254 miliwn ar becynnau ymadael cynnar dros gyfnod o bron i bedair blynedd, ond gall hyn arbed hyd at £305 miliwn y flwyddyn ymhen amser
Ydych chi'n ymdopi gydag ychydig bach o help?
Mae arolwg o ddinasyddion yn gofyn i bobl dros 55 oed yng Nghymru sut mae eu cynghorau’n gwneud o ran eu cynorthwyo i gadw’u hannibyniaeth
Archwilydd Cyffredinol yn cyhoeddi adroddiad ar effaith diwygio lles
Adroddiad yn edrych ar sut mae diwygio lles wedi effeithio ar ddarparwyr a thenantiaid tai cymdeithasol
Previous
Next
Pause

Digwyddiadau

Maw 03 2015

Rydym yn cynnal seminar dysgu a rennir ar sut mae tai a chwaraeon yn...

Newyddion eraill