Craffu Da? Cwestiwn Da! - Astudiaeth wella Archwilydd Cyffredinol Cymru: Craffu mewn Llywodraeth Leol

29 Mai 2014 - 12:01yb

Craffu Da? Cwestiwn Da! - Astudiaeth wella Archwilydd Cyffredinol Cymru: Craffu mewn Llywodraeth Leol

Mae craffu effeithiol yn bwysicach fyth wrth i wasanaethau cyhoeddus ymateb i her y sefyllfa ariannol fyd-eang tra’n parhau i geisio gwella gwasanaethau. Gall craffu effeithiol wella sail y dystiolaeth ar gyfer penderfyniadau ar ddyrannu adnoddau yn ogystal â sicrhau bod penderfyniadau yn dryloyw ac yn cael eu gwneud yn unol ag anghenion y gymuned leol.

Yn ei adroddiad, mae'r Archwilydd Cyffredinol yn nodi, tra bod cynghorau yn mynd ati i wella trefniadau craffu, nid yw'r canlyniadau bob amser yn glir, er gwaethaf yr amser a'r adnoddau sylweddol a fuddsoddir yn y broses graffu.

Er i'r adroddiad ganfod bod cynghorau yn awyddus i ddysgu a gwella eu dulliau gweithredu, mae hefyd yn nodi eu bod yn ei chael hi'n anodd dangos effaith y gwaith craffu. Gall hyn, ynghyd â rhywfaint o ddiffyg eglurder ynghylch y rôl y mae gwaith craffu yn ei chwarae o ran dwyn y weithrediaeth i gyfrif, arwain rhai pobl i gwestiynu pwysigrwydd a gwerth y gwaith hwnnw. Fodd bynnag, ni ddylid diystyru pwysigrwydd craffu effeithiol, yn enwedig pan fo angen cymryd penderfyniadau anodd. 

Hoffen ni gael eich adborth