Ymagweddau arloesol tuag at wasanaethau cyhoeddus mewn cymunedau gwledig

Bydd y seminar hwn yn rhannu ymagweddau arloesol i helpu deall sut gall gwasanaethau cyhoeddus fodloni anghenion cymunedau gwledig yng Nghymru.

Mwy am y digwyddiad hwn

Rydyn ni wedi cyhoeddi adroddiad yn ddiweddar ar Gwasanaethau Llywodraeth Leol i Gymunedau Gwledig. Yn yr adroddiad hwn bu i ni nodi bod 9 awdurdod yn rhai gwledig, 11 yn rhai rhannol-wledig/trefol a 2 yn rhai trefol.

Y realiti yw bod darparu gwasanaethau cyhoeddus teg a chyfiawn a chynnal darpariaeth arbenigol mewn ardaloedd gwledig yn heriol oherwydd nifer o resymau gan gynnwys:

 • daearyddiaeth
 • pellter
 • cost
 • hyfywedd.

Gall colli hanfodion cymunedau gwledig megis banciau, ysgolion, a swyddfeydd post a mynediad gwael at isadeiledd allweddol megis trafnidiaeth gyhoeddus a band llydan cyflym iawn gymhlethu'r her o gynnal gwasanaethau cyhoeddus mewn cymunedau gwledig.

Mae'r seminar wedi'i seilio ar 7 nod Llesiant y Ddeddf Goruchwyliaeth Ariannol ac mae wedi'i dargedu at yr HOLL wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. Gall y syniadau a'r ymagweddau a rennir yn y seminar hwn gael eu haddasu i gyd-fynd ag ystod eang o wasanaethau.

Mae'r digwyddiad yn berthnasol i'r holl wasanaethau cyhoeddus ledled Cymru gan gynnwys:

 • awdurdodau lleol
 • iechyd
 • yr Heddlu
 • awdurdodau tân
 • cyrff y trydydd sector
 • cymdeithasau eiddo
 • grwpiau cymunedol
 • cyrff gwirfoddol
 • elusennau
 • mentrau cymdeithasol

Cysylltu â’r Gyfnewidfa Arfer Da

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau am y digwyddiad hwn, e-bostiwch arfer.da@archwilio.cymru.

Caiff cyfarwyddiadau ymuno eu hanfon 1-2 wythnos cyn y digwyddiad. Cofiwch roi'ch cyfeiriad e-bost wrth gadw lle fel y gallwn anfon gwybodaeth atoch.

Rydym yn rhoi hysbysiad preifatrwydd i gynadleddwyr, sy'n rhoi gwybodaeth i chi am y ffordd rydym yn delio â'ch data personol fel rhan o'r broses gofrestru.

Cynnwys cysylltiedig

 1. Gwasanaethau Llywodraeth Leol i Gymunedau Gwledig
 2. Darparu Gwasanaethau Llywodraeth Leol i Gymunedau Gwledig: Trosglwyddo Asedau Cymunedol

Does dim digwyddiadau ar y gweill yn y categori hwn ar hyn o bryd