Cyhoeddiadau

Mynediad i’n holl adroddiadau archwilio a dogfennau perthnasol.

Cyhoeddiad diweddaraf

Trefniadau Archwilio ar gyfer Cynghorau Cymuned a Thref yng Nghymru yn y Dyfodol

Ym mis Ionawr 2020, bu inni ymgynghori ar gynigion i newid y drefn o archwilio cynghorau tref a chymuned Cymru.

 • Trefniadau Archwilio ar gyfer Cynghorau Cymuned a Thref yng Nghymru yn y Dyfodol

  Ym mis Ionawr 2020, bu inni ymgynghori ar gynigion i newid y drefn o archwilio cynghorau tref a chymuned Cymru.

  Local Reports
  Local Government
  Services
 • Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru - Asesiad Strwythuredig 2020

  Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol yn 2020 yn Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus...

  Local Reports
  Health
  Governance, Health and social care, Services
 • Amcangyfrif o Incwm a Threuliau Archwilio Cymru am y flwyddyn yn diweddu ar 31 Mawrth 2022

  Ein hamcangyfrif o incwm a threuliau ar gyfer Archwilio Cymru yn 2021-22

  Our Plans and Accounts
  Audit Wales
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol

  Roedd y prosiect yn ceisio asesu cynaliadwyedd sefyllfa ariannol cynghorau yn y tymor byr a chanolig.

  Local Reports
  Local Government
  Asset management, Finance, Governance
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol

  Fe gynhaliom ni’r asesiad hwn am ein bod wedi adnabod cynaliadwyedd ariannol fel risg i allu cynghorau i sefydlu trefniadau priodol i sicrhau...

  Local Reports
  Local Government
  Asset management, Finance, Governance
 • System Gwybodaeth Gofal Cymunedol Cymru

  The Bwriad System Gwybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (WCCIS) yw galluogi staff iechyd a gofal cymdeithasol i ddarparu gwasanaethau mwy effeithlon....

  National Reports
  Health
  Health and social care
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Effeithiolrwydd Trefniadau Atal Twyll

  Mae'r Bwrdd Iechyd yn dangos ymrwymiad i fynd i’r afael â thwyll, mae ganddo drefniadau addas i gefnogi’r gwaith o atal ac o ganfod twyll ac mae’n...

  Local Reports
  Health
  Finance, Governance, Health and social care
 • Bwrdd Iechyd Addysgu Powys – Effeithiolrwydd Trefniadau Atal Twyll

  Mae’r adroddiad hwn yn nodi ein hasesiad o drefniadau Bwrdd Iechyd Addysgu Powys ar gyfer atal a chanfod twyll.

  Local Reports
  Health
  Finance
 • Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre - Asesiad Strwythuredig 2020

  Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol yn 2020 yn Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre....

  Annual Reports
  Health
  Governance, Health and social care, People
 • Y Fenter Twyll Genedlaethol yng Nghymru 2018-20

  Mae deilliannau’r Fenter Twyll Genedlaethol yng Nghymru wedi cynyddu £2.7 miliwn i £8 miliwn yn ymarfer 2018-20.

  National Reports
  Central Government
  Finance

Mae ein cyhoeddiadau yn cynnwys amryw o waith archwilio sydd wedi’i gwblhau mewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân
 • parciau cenedlaethol

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Neu gallwch chwilio yn ôl pwnc penodol, sector, ardal neu flwyddyn i’ch helpu darganfod cyhoeddiad.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.