Cynhadledd Dyfodol Diamod 2021 – gwasanaethau cyhoeddus mewn cyfnod o argyfwng
Ar 16 Rhagfyr 2021, cynhaliodd y Grŵp Datblygu Sgiliau Cyllid eu pumed cynhadledd Dyfodol Diamod, gan archwilio thema Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Cyfnod o Argyfwng.
Roedd y broses a arweiniodd at daliad ymadael i Brif Weithredwr Cyngor Sir Penfro’n cynrychioli methiant difrifol mewn trefniadau llywodraethu
Mae’r Cyngor wedi gweithredu i wella’i drefniadau llywodraethu a’i brosesau penderfynu er bod angen llawer o waith o hyd
Rydym yn chwilio am dri chyfarwyddwr newydd i ymuno â'n timau
Ydych chi'n frwdfrydig am sbarduno newid yn y sector cyhoeddus?
Mae’r trefniadau presennol ar gyfer comisiynu lleoliadau mewn cartrefi gofal i bobl hŷn yn methu â mynd i’r afael â rhai problemau sy’n bod ers amser maith
Mae heriau penodol yn ymwneud â threfniadau cyllido sy’n rhy gymhleth ac yn achosi rhaniadau rhwng partneriaid, a system sy’n gyffredinol anodd ei dilyn. 

Rydym yma i:

Rhoi sicrwydd
bobl Cymru bod arian cyhoeddus yn cael ei reoli'n dda
Egluro
sut mae arian cyhoeddus yn cael ei ddefnyddio a sut mae'n diwallu anghenion pobl, ac.
Ysbrydoli
a grymuso'r sector cyhoeddus yng Nghymru i wella.

 

Dysgu, Arweiniad a Chymorth COVID-19,Gwelwch ein holl ddiweddariadau ac erthyglau am Coronafeirws, gan gynnwys yr heriau a’r newidiadau a’n prosiect dysgu parhaus.
 • Delwedd clawr blaen Cyngor Bro Morgannwg – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2021
  Cyngor Bro Morgannwg – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2021

  Dyma ein crynodeb archwilio ar gyfer Cyngor Bro Morgannwg.

  Mae’n dangos y gwaith a gwblhawyd ers y Crynodeb Archwilio Blynyddol diwethaf a gyhoeddwyd ym mis Chwefror 2021. Mae ein crynodeb archwilio’n rhan o ddyletswyddau Archwilydd Cyffredinol Cymru.

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2021 (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Delwedd clawr blaen Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2021

  Dyma ein crynodeb archwilio ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.

  Mae’n…

 • Cyngor Bro Morgannwg – Gweithio mewn Partneriaeth â’r Trydydd Sector (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Delwedd clawr blaen Cyngor Bro Morgannwg – Gweithio mewn Partneriaeth â’r Trydydd Sector

  Ceisiodd ein hadolygiad ateb y cwestiwn: A yw trefniadau’r Cyngor gyda’r trydydd sector yn cefnogi’r Cyngor yn effeithiol i gyflawni ei…

 • Cyngor Sir Penfro – Adolygiad Dilynol o'r Trefniadau Diogelu Corfforaethol (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Cyngor Sir Penfro – Adolygiad Dilynol o'r Trefniadau Diogelu Corfforaethol: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.

  Ym mis Mai 2019, gwnaethom gyhoeddi adroddiad o'r enw Adolygu Trefniadau Diogelu Corfforaethol – Cyngor Sir Penfro. Roedd yr adroddiad hwnnw'n cynnwys deg…

 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – Gwasanaethau Radioleg: Y Diweddaraf am Gynnydd (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Delwedd clawr blaen Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – Gwasanaethau Radioleg: Y Diweddaraf am Gynnydd

  Gwnaethom gynnal asesiad lefel uchel o’r cynnydd a wnaed gan y Bwrdd Iechyd i fynd i’r afael â’r argymhellion yn ein hadroddiad yn 2017 ar ei…

 • Diffygion yn Nhrefniadau Llywodraethu a Phrosesau Penderfynu Cyngor Sir Penfro Mewn Perthynas ag Ymadawiad ei Brif Weithredwr blaenorol gyda Thaliad Terfynu (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Report cover image

  Paratowyd yr adroddiad hwn er budd y cyhoedd yn unol ag Adran 22 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004

 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Asesiad Strwythuredig 2021 (Cam Dau) – Trefniadau Llywodraethu Corfforaethol a Rheolaeth Ariannol (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Asesiad Strwythuredig 2021 (Cam Dau) – Trefniadau Llywodraethu Corfforaethol a Rheolaeth Ariannol:: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.

  Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau cam dau ein gwaith asesu strwythuredig 2021 ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.