A yw'r GIG yn ymateb i'r pwysau yn y system Gofal Heb ei Drefnu?
Yn dilyn ein blog a gyhoeddwyd ym mis Ebrill 2022, Gofal heb ei drefnu yng Nghymru - system o dan bwysau cynyddol, rydym yn darparu diweddariad ar ble fydd ein ffocws wrth symud ymlaen, a'r dull gweithredu ar gyfer y gwaith hwnnw. 
Blwyddyn heriol a llwyddiannus i Archwilio Cymru
Gan ddefnyddio trefniadau gweithio hyblyg, llwyddom i gyflawni rhaglen waith lawn ar gyfer 2021-22.   
Ansicrwydd y bydd yr uchelgais ar gyfer sector cyhoeddus sero-net yn cael ei gyflawni, yn ôl yr Archwilydd Cyffredinol
Adroddiad yn galw am arweiniad cryfach gan y sector cyhoeddus ar leihau allyriadau carbon yng Nghymru

Rydym yma i:

Rhoi sicrwydd
bobl Cymru bod arian cyhoeddus yn cael ei reoli'n dda.
Egluro
sut mae arian cyhoeddus yn cael ei ddefnyddio a sut mae'n diwallu anghenion pobl.
Ysbrydoli
a grymuso'r sector cyhoeddus yng Nghymru i wella.

 

Dysgu, Arweiniad a Chymorth COVID-19,Gwelwch ein holl ddiweddariadau ac erthyglau am Coronafeirws, gan gynnwys yr heriau a’r newidiadau a’n prosiect dysgu parhaus.
 • clawr yr adroddiad
  Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2021-22

  Gan ddefnyddio trefniadau gweithio hyblyg, llwyddwyd i gyflawni rhaglen waith lawn ar gyfer 2021-22.

 • Parodrwydd y Sector Cyhoeddus ar gyfer Carbon Sero Net erbyn 2030 (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Mwg llygredd

  Mae ein hadroddiad yn dangos ymrwymiad y sector cyhoeddus i leihau allyriadau carbon

 • Cyngor Sir Penfro - Asesiad Sicrwydd a Risg – Diweddariad ar y Cynnydd (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Delwedd clawr Cyngor Sir Penfro - Asesiad Sicrwydd a Risg – Diweddariad ar y Cynnydd

  Fel rhan o'n gwaith Sicrwydd a Risg yng Nghyngor Sir Penfro, edrychwyd gennym ar sut mae'r Cyngor yn gwella o'r pandemig ac yn ymateb i ofynion Deddf…

 • Twristiaeth Gynaliadwy ym Mharciau Cenedlaethol Cymru (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Rhoi gwybod am ddelwedd clawr blaen

  Yr heriau a wynebir gan Barciau Cenedlaethol wrth gyflawni eu dibenion statudol a'u dyletswydd

 • Cronfa Ymateb COVID-19 y Trydydd Sector - Memorandwm (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Rhoi gwybod am ddelwedd y clawr

  Mae ein memorandwm yn canolbwyntio ar y £41.79 miliwn a ddyrannwyd gan Lywodraeth Cymru yn ystod 2020-21 a 2021-22.

 • Cyngor Sir Ceredigion – Llamu Ymlaen – Rheoli’r Gweithlu’n Strategol (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Delwedd clawr adroddiad ar Gyngor Sir Ceredigion – Llamu Ymlaen – Rheoli’r Gweithlu’n Strategol

  Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn: A yw dull strategol y Cyngor o reoli ei weithlu’n cryfhau ei allu i drawsnewid, addasu a pharhau i…

 • Cyngor Sir Ceredigion – Llamu Ymlaen – Rheoli Asedau’n Strategol (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Clawr adroddiad ar Gyngor Sir Ceredigion – Llamu Ymlaen – Rheoli Asedau’n Strategol

  Roedd yr hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn: A yw dull strategol y Cyngor o reoli ei asedau’n cryfhau ei allu i drawsnewid, addasu a pharhau i…