Cyfrifon GIG Cymru yn dangos adlewyrchiad cywir o gyllid ar gyfer y flwyddyn ddiwethaf
Mae'r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi ffeithlun ddiwygiedig ar gyfrifon cryno'r GIG (Cymru) ar gyfer 2020-21.
Roedd llawer o wasanaethau yn cael eu hymestyn cyn pandemig COVID-19, ac ni fydd y blynyddoedd i ddod yn cynnig fawr o seibiant i arian cyhoeddus
Ar ôl degawd o gyllidebau wedi cael eu gwasgu a mwy a mwy o alw amdano, mae gwasanaethau cyhoeddus yn gweithio i fynd i'r afael â thair argyfwng fyd-eang.
Sut mae'r pandemig yn sbarduno arloesedd mewn archwilio
Archwilydd Cyffredinol yn myfyrio ar archwilio yn ystod pandemig COVID-19 gydag ACCA ac INTOSAI

Rydym yma i:

Rhoi sicrwydd
bobl Cymru bod arian cyhoeddus yn cael ei reoli'n dda
Egluro
sut mae arian cyhoeddus yn cael ei ddefnyddio a sut mae'n diwallu anghenion pobl, ac.
Ysbrydoli
a grymuso'r sector cyhoeddus yng Nghymru i wella.

 

Dysgu, Arweiniad a Chymorth COVID-19,Gwelwch ein holl ddiweddariadau ac erthyglau am Coronafeirws, gan gynnwys yr heriau a’r newidiadau a’n prosiect dysgu parhaus.
 • Delwedd ar glawr adroddiad Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol i Gyngor Sir a Dinas Abertawe
  Cyngor Dinas a Sir Abertawe – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol

  Fe gynhaliom ni’r asesiad hwn gan bod cynaliadwyedd ariannol yn dal i fod yn risg i allu cynghorau i sefydlu trefniadau priodol i sicrhau gwerth am arian wrth ddefnyddio adnoddau.

 • Cyngor Castell-nedd Port Talbot – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Delwedd ar glawr adroddiad Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol – Cyngor Castell-nedd Port Talbot

  Fe gynhaliom ni’r asesiad hwn gan bod cynaliadwyedd ariannol yn dal i fod yn risg i allu cynghorau i sefydlu trefniadau priodol i sicrhau gwerth am…

 • Cyngor Sir Penfro – Asesiad Cynaliadwyedd Ariannol (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Delwedd ar glawr adroddiad Asesiad Cynaliadwyedd Ariannol – Cyngor Sir Penfro

  Gwnaethom yr asesiad hwn gan fod cynaliadwyedd ariannol yn parhau i fod yn risg i gynghorau roi trefniadau priodol ar waith i sicrhau gwerth…

 • Darlun o Wasanaethau Cyhoeddus 2021 (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Thumbnail image of the report cover

  Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi tueddiadau allweddol mewn cyllid cyhoeddus ac yn nodi rhai o'r materion allweddol ar gyfer darparu gwasanaethau yn y dyfodol. 

 • Cyngor Sir Fynwy – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Cyngor Sir Fynwy – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.

  Fe gynhaliom ni’r asesiad hwn gan bod cynaliadwyedd ariannol yn dal i fod yn risg i allu cynghorau i sefydlu trefniadau priodol i sicrhau gwerth am arian wrth ddefnyddio…

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.

  Fe gynhaliom ni’r asesiad hwn gan bod cynaliadwyedd ariannol yn dal i fod yn risg i allu cynghorau i sefydlu trefniadau priodol i sicrhau gwerth am arian wrth ddefnyddio…

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – Adolygiad o drefniadau’r Cyngor i ddod yn ‘Gyngor Digidol’ (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – Adolygiad o drefniadau’r Cyngor i ddod yn ‘Gyngor Digidol’: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.

  Ar y cyfan, roedd arnom eisiau deall a oes gan y Cyngor drefniadau effeithiol i gefnogi ei uchelgeisiau i ddod yn gyngor digidol. Roedd hyn yn cynnwys archwilio sut y mae’…

Digwyddiadau

Dyfodol Gwaith: Rhannu profiadau o Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
digital
Symudodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda grwpiau o staff i Ganolfannau Gofal Integredig Hywel Dda yn Aberaeron ac Aberteif
Date
08 Medi 2021
Time Starts:
12:00
Time Ends
13:00

Blogiau

 • Pryderon ariannol myfyrwyr: Ffeithiau a ffigurau allweddol
  Bythefnos ers diwrnod canlyniadau Lefel-A ac
  Pryderon ariannol myfyrwyr: Ffeithiau a ffigurau allweddol
 • Yr hyn a ddywedoch chi wrthym am #EichTref
  Yr hyn a ddywedoch chi wrthym am #EichTref
 • Sut y byddwn yn cefnogi Cymru i ymateb i'r her newid yn yr hinsawdd
  Newid yn yr hinsawdd yw un o heriau diffiniol y…
  Sut y byddwn yn cefnogi Cymru i ymateb i'r her newid yn yr hinsawdd

Trydar