News

Pedwar person yn sefyll o amgylch bwrdd gyda gliniadur a nodiadau papur, yn siarad am waith
Ymunwch â'n tîm: Eich cyfle i arwain ym maes iechyd a diogelwch yn Archwilio Cymru!
Rydym yn chwilio am unigolyn sydd â gwybodaeth gref am Iechyd a Diogelwch i fod yn ar
 • Archwilio Cymru
  Rydym wedi cyhoeddi adroddiad ar gynnydd y Cyd-bwyllgorau Corfforaethol sydd newydd eu ffurfio
  Cyrff corfforedig newydd yw Cydbwyllgorau Corfforedig a chanddynt rai pwerau a dyletswyddau tebyg i gynghorau.
 • Llun o chwyddwydr gyda testun Adroddiad er budd y cyhoedd
  Pryderon difrifol ynghylch trefniadau llywodraethu mewn perthynas â thaliadau i Gyn-Gyfarwyddwr Cyffredinol Amgueddfa Cymru
  Roedd cost y taliad setlo a ffioedd cyfreithiol ac ymgynghorol cysylltiedig yn agos at £750,000.
 • Llun o chwyddwydr gyda testun Adroddiad er budd y cyhoedd
  Twyll mewn cyngor cymuned yn amlygu pwysigrwydd dilyn prosesau llywodraethu a rheoli ariannol priodol
  Wrth i fancio electronig ddod yn fwy cyffredin, rhaid i Gynghorau Cymuned fod â phrosesau seiberddiogelwch cadarn ar waith.
 • Larwm tân wedi'i osod ar wal.
  Archwilio Cymru yn tynnu sylw at anghysonderau mewn ymatebion tân ac achub i alwadau diangen
  Nid oes gan yr un Awdurdod Tân ac Achub ddull cynhwysfawr o fesur effaith larymau tân ffug, er gwaethaf galwadau o'r fath yn cyfrif am oddeutu hanner y rhai a dderbyniwyd
 • Dwy fenyw yn eistedd wrth ddesg yn siarad, gyda gliniadur ar y ddesg
  Rydym yn cyflogi! Ymunwch â'n tîm i helpu lunio'r dyfodol
  Fydd rôl Cyfarwyddwyr Archwilio yn bennaf gyfrifol am bortffolio o waith archwilio, g
 • Eiconau ynghylch adrodd
  Cynnydd a wnaed tuag at gyflawni ein blaenoriaethau
  Rydym wedi cyhoeddi ein Hadroddiad Interim
 • Athro yn helpu myfyrwyr gyda'i gwaith yn eu llyfrau
  Trefniadau Cyflenwi ar gyfer Absenoldeb Athrawon: Dilyniant 2023
  Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru, Adrian Crompton, wedi ysgrifennu at Bwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus y Senedd yn nodi canfyddiadau allweddol o'i waith dilynol ar ymdrin ag absenoldeb athrawon.
 • pedwar myfyriwr o amgylch bwrdd yn gweithio gyda'i gilydd
  Allwch chi fod yn ein Hyfforddai Graddedig nesaf?
  Ydych chi newydd orffen yn y brifysgol ac yn chwilio am eich gyrfa nesaf? Neu ar hyn o bry
 • Llun o weithiwr iechyd benywaidd proffesiynol
  Mae Briff Data newydd yn amlygu heriau'r gweithlu sy'n wynebu'r GIG yng Nghymru
 • Logo Working Families
  Yn falch o gael ein henwi yn un o Ddeg Cyflogwr Gorau Working Families 2023
  Dros y ddwy flynedd ddiwethaf rydym wedi bod yn y 30 sefydliad gorau, ond eleni rydym wedi cyrraedd y 10 uchaf!
 • An image depicting a pound coin, a graphic of Wales highlighting the National parks authorities and two trees with a park bench
  Mae Archwilio Cymru yn pwysleisio arallgyfeirio incwm i gefnogi cydnerthedd ariannol awdurdodau'r parciau cenedlaethol
  Mae parhau i ddibynnu ar gyllid Llywodraeth Cymru sy’n lleihau yn peryglu tanseilio ymdrechion yr awdurdodau i ddiogelu mannau anadlu'r genedl.
 • Llun o felinau gwynt mewn cae
  Dulliau o gyflawni sero net ledled y DU
  Bydd perthnasoedd gwaith effeithiol rhwng y DU a llywodraethau datganoledig yn allwed
 • Grŵp o bobl yn eistedd o amgylch bwrdd cyfarfod. Mae rhai pobl wedi ymuno trwy alwad fideo.
  Mae cynghorau lleol wedi gwneud newidiadau mawr o ran sut a ble mae eu staff yn gweithio ond mae angen iddynt adeiladu ar eu profiad o'r pandemig
  Mae angen i gynghorau ddatblygu eu dulliau strategol er mwyn cynllunio ar gyfer y tymor hwy
 • Person with a calculator and laptop.
  Chwe bwrdd iechyd yn methu â chyflawni’r ddyletswydd i fantoli eu cyfrifon ymysg pwysau ariannol ehangach
  Mae’r gwaith o archwilio cyfrifon 2022-23 sefydliadau’r GIG wedi ei gwblhau. Mae ein teclyn data yn rhoi rhagor o wybodaeth ar sefyllfa ariannol sefydliadau’r GIG.
 • Graffeg o bapur a chwyddwydr gyda thest- Adroddiad er Budd y Cyhoedd
  Diffygion sylweddol wedi’u canfod yn nhrefniadau rheolaeth ariannol a chadw cofnodion Cyngor Tref Rhydaman a Chyngor Cymuned Llanferres
  Canfu’r Archwilydd Cyffredinol faterion camreoli a chaffael yng Nghyngor Cymuned Llanferres a Chyngor Tref Rhydaman.