Arfer Da

visual artwork describing conversations during the event. The image includes two people and the words relationships, challenges, working together and ask for help.
Gweithio mewn partneriaeth i wella llesiant yng Ngogledd Cymru
 • Testun teitl y dudalen gyda Chennin Pedr stylised yn lliwiau corfforaethol Archwilio Cymru, sef oren, gwyn a llwy
  Cymru â Diwylliant Bywiog lle mae’r Gymraeg yn Ffynnu

  Cymru â Diwylliant Bywiog lle mae’r Gymraeg yn Ffynnu

  Cymdeithas sy'n hyrwyddo ac yn gwarchod diwylliant, treftadaeth a'r iaith Gymraeg, ac sy'n annog pobl i ddod yn rhan o’u cymunedau lleol.

  Mae’r Gymru fodern yn wlad â chyfoeth o gymunedau amrywiol, aml-ieithol a chymdeithas sy’n hybu a gwarchod diwylliannau Cymru, gan gynnwys yr iaith Gymraeg. Cymdeithas sy’n annog pobl i fod yn weithgar yn eu cymunedau trwy gelf, chwaraeon, addysg a hamdden.

  Ymunwch â ni i ddathlu’r ffurfiau gwahanol ar Gymreictod yn y Gymru fodern, gan archwilio sut mae cymunedau yn cyfrannu at ‘Gymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu’.

  Wedi'i ysbrydoli gan daith Cymdeithas Bêl-droed Cymru dros y ddegawd ddiwethaf, bydd y digwyddiad hwn yn edrych ar sut mae mynd y tu hwnt i'r gofynion yn creu agwedd gadarnhaol a chynhwysol sy’n lluosogi llwyddiant.

 • visual image - two people, weighing scales and tick boxes on a document
  Asesiadau Effaith ar Gydraddoldeb mwy nag ymarfer blwch ticio

  Wedi'i wneud yn dda, mae Asesiadau EG yn fwy na modd i ddangos cydymffurfiaeth. Maent yn ategu twf meddylfryd a diwylliant sy'n rhoi materion cydraddoldeb wrth wraidd datblygiad polisi a phenderfyniadau. 

  Fodd bynnag, mae'r hyn yr ydym wedi'i weld a'i glywed yn dweud wrthym fod cyrff cyhoeddus yng Nghymru yn tueddu i ddefnyddio eu Hasesiadau EG yn amddiffynnol. Yn rhy aml, maent yn ymddangos fel ymarfer blwch tic i ddangos bod y corff wedi meddwl am faterion cydraddoldeb rhag ofn herio. Er bod her gyfreithiol wrth gwrs yn risg bwysig i'w rheoli, mae'r dull hwn yn golygu nad yw cyrff cyhoeddus yn defnyddio Asesiadau EG i'w llawn botensial, yn enwedig o ran hyrwyddo cydraddoldeb a chydlyniant. 

  Nod y digwyddiad dysgu a rennir hwn yw cynorthwyo cyrff cyhoeddus i wella defnydd a chymhwyso Asesiadau EG y tu hwnt i ymarfer cydymffurfio drwy ddod â phobl ynghyd o bob rhan o wasanaethau cyhoeddus i rannu syniadau, dysgu a gwybodaeth. 

 • Swigod siarad yn cynrychioli sgwrs yn lliwiau corfforaethol Archwilio Cymru, sef Llwyd ac Oren. Mae gliniadur yn un swigen yn cynrychioli sgwrs ddigidol a thrafodaeth arlein.
  Safbwyntiau Covid: Llesiant Staff

  Sgwrs am lesiant staff yn ystod y pandemig gyda siaradwyr o Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

  Y siaradwyr yw: Lisa Gostling, (Cyfarwyddwr Gweithlu a Datblygu'r Sefydliad), Suzanne Tarrant (Seicolegydd Clinigol Ymgynghorol), Christine Davies (Cyfarwyddwr Cynorthwyol Datblygu'r Sefydliad). Cyflwynwyd a hwyluswyd y sgwrs gan Phil Jones o Archwilio Cymru.

Yn dangos @diwedd yr @holl Adnoddau
 • visual artwork describing conversations during the event. The image includes two people and the words relationships, challenges, working together and ask for help.
  Gweithio mewn partneriaeth i wella llesiant yng Ngogledd Cymru
 • Testun teitl y dudalen gyda Chennin Pedr stylised yn lliwiau corfforaethol Archwilio Cymru, sef oren, gwyn a llwy
  Cymru â Diwylliant Bywiog lle mae’r Gymraeg yn Ffynnu
  Cymru â Diwylliant Bywiog lle mae’r Gymraeg yn Ffynnu Cymdeithas sy'n hyrwyddo ac yn gwarchod diwylliant, treftadaeth a'r iaith Gymraeg,…
 • visual image - two people, weighing scales and tick boxes on a document
  Asesiadau Effaith ar Gydraddoldeb mwy nag ymarfer blwch ticio
  Wedi'i wneud yn dda, mae Asesiadau EG yn fwy na modd i ddangos cydymffurfiaeth. Maent yn ategu twf meddylfryd a diwylliant sy'n rhoi…
 • Swigod siarad yn cynrychioli sgwrs yn lliwiau corfforaethol Archwilio Cymru, sef Llwyd ac Oren. Mae gliniadur yn un swigen yn cynrychioli sgwrs ddigidol a thrafodaeth arlein.
  Safbwyntiau Covid: Llesiant Staff
  Sgwrs am lesiant staff yn ystod y pandemig gyda siaradwyr o Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Y siaradwyr yw: Lisa Gostling, (Cyfarwyddwr…
 • visual image to describe poverty - a plate with no food, a piggy bank and digital tools
  Mynd i’r Afael â Thlodi yng Nghymru: ymateb i'r her
  Mae tlodi yn amlddimensiwn, yn gymhleth, yn tyfu ac yn effeithio ar fwy o bobl yng Nghymru. Cyn yr argyfwng costau byw presennol hyd yn…
 • Sleid ddwyieithog yn dangos teitl y digwyddiad, y dyddiad a phlaned yn toddi ar sgrin gliniadur.
  Ymateb i'r Argyfwng Hinsawdd yng Nghymru
  Recordiad ac adnoddau o ddigwyddiad arlein Ymateb i'r Argyfwng Hinsawdd yng Nghymru a gynhaliwyd ar Fai 16 2022. 
 • Speech bubbles
  Darpariaeth Taliadau Uniongyrchol
  Recordiad ac adnoddau o ddigwyddiad arlein Darpariaeth Taliadau Uniongyrchol a gynhaliwyd ar Ebrill 6ed 2022.
 • Speech bubbles
  Safbwyntiau Covid: Cyfathrebu ac Ymgysylltu
  Sgwr wedi ei recordio am Ymgysylltu a Chyfathrebu yn ystod pandemig covid gyda siaradwyr o Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Y siaradwyr…
 • Speech bubbles
  Safbwyntiau Covid : Cynghorydd Andrew Morgan, Rhondda Cynon Tâf
  Sgwrs wedi ei recordio gyda'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Tâf.
 • Testun y graffeg y dweud: Closio a Chamu ymlaen, sgwrs gyda Eifion Evans o Gyngor Sir Ceredigion, hefo llun o feirws.
  Safbwyntiau Covid: Closio a Chamu Ymlaen
  Sgwrs wedi ei recordio gyda Eifion Evans, Prif Weithredwr Cyngor Sir Ceredigion. Trafodir sut mae'r cyngor wedi ymateb ac addasu i'r…
 • germ icon
  Cyfathrebu ac ymgysylltu
 • germ icon
  Effaith COVID-19 ar y gweithlu
 • germ icon
  Strategaeth Dynamig
 • germ icon
  Llywodraethu Argyfwng
 • germ icon
  Rôl cymunedau yn ystod pandemig COVID-19
 • Speech bubbles
  Adfywio Canol Trefi - Gweminar i Aelodau Etholedig
 • Darlun yn cyfleu Cydraddoldeb trwy ddangos tri ffigur heb wahaniaeth tu hwnt i liwiau corfforaethol Archwilio Cymru (llwyd ac oren) yn sefyll ysgwydd wrth ysgwydd.
  Sut Mae Byrddau yn Deall Cydraddoldeb
  Recordiad o ddigwyddiad arlein Sut Mae Byrddau yn Deall Cydraddoldeb a gynhaliwyd ar 4/11/21.
 • Darlun yn cyfleu cydnerthedd gyda saeth yn pwyso ar gyfres o linellau sydd yn plygu ond ddim yn torri.
  Llammu Ymlaen: Defnyddio profiadau uniongyrchol i adeiladu dyfodol mwy cydnerth
  Recordiad digwyddiad Llamu Ymlaen a gynhaliwyd ar 9fed Rhagryf 2021. Wedi eu cynnwys hefyd mae'r sleidiau a ddefnyddwyd gan y cyflwynwyr yn…
 • Speech bubbles
  Dyfodol Gwaith: Rhannu profiadau o Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
 • Darlun yn dangos tref Gymreig 'stylised'. Mae'n cynnwys tai, busnesau a thrafnidiaeth ar ffurf beics a bysus yn ogystal a chyfeiriadau at goed a mynyddoedd a chefn gwlad.
  Rhan 2 - Eich Tref, Eich Dyfodol
  Recordiad o'r digwyddiad arlein Rhan 2 - Eich tref, Eich Dyfodol a gynhaliwyd ar Fedir' 2il 2021. Wedi eu cynnwys hefyd mae'r sleidiau a…

Blogiau Arfer Da

Fe wnawn hyn drwy gynnal digwyddiadau dysgu ar y cyd, gweminarau a phodlediadau.

Maent yn galluogi mynychwyr i rannu a dysgu o'i gilydd:

 • ar y dydd
 • arlein dros gyfryngau cymdeithasol
 • trwy parhau â thrafodaethau ar ôl y digwyddiad, a
 • trwy gael mynediad at ein allbynnau o'r digwyddiad a chanllawiau.

Mae ein rhaglen o ddysgu ar y cyd yn canolbwyntio ar faterion sy'n gyffredin ar draws y gwasanaethau cyhoeddus. Mae'r pynciau yma yn cyd-fynd â nifer o'n hastudiaethau ac yn cyfrannu at amcanion strategol ein sefydliad. 

Maent hefyd yn gweithio ar sail dulliau gweithio a nodau'r Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 [agorir mewn ffenestr newydd]Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 [agorir mewn ffenestr newydd]Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 [agorir mewn ffenestr newydd].

Rydym yn cydnabod bod sefydliadau mewn camau gwahanol o gynllunio a chyflawni gwasanaethau cyhoeddus. Mae hyn yn ffocws pwysig i'n digwyddiadau. 

Credwn mewn addasu nid mabwysiadu - does dim rhaid ail-ddyfeisio'r olwyn, ond ynyr un modd, nid yw un maint yn addas i bawb. 

Gweld hefyd: Digwyddiadau'r dyfodol