Cynllun Cydraddoldeb Strategol

Mae ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn nodi’r pethau allweddol y mae’r Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru yn ymrwymo i’w cyflawni dros y pedair blynedd nesaf er mwyn helpu i gael gwared â gwahaniaethu, hyrwyddo cyfle cyfartal a meithrin cydberthnasoedd da.

Yn y Cynllun, rydym yn nodi naw amcan penodol i’n cynorthwyo i gyflawni’r Ddyletswydd Cydraddoldeb Gyffredinol. Tua diwedd 2017, datblygwyd cynigion cychwynnol gennym ar gyfer yr hyn y dylem ei fabwysiadu fel amcanion cydraddoldeb diwygiedig, ar ôl adolygu pa mor effeithiol fu’r camau a gymerwyd a’r cynnydd a wnaed tuag at gyflawni’r amcanion blaenorol a gyhoeddwyd yn ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn 2014.

Hoffem gael eich adborth

CAPTCHA