Cyfrifon GIG Cymru yn dangos adlewyrchiad cywir o gyllid ar gyfer y flwyddyn ddiwethaf

Cyfrifon GIG Cymru yn dangos adlewyrchiad cywir o gyllid ar gyfer y flwyddyn ddiwethaf
16 Medi 2021
Laptop icon

Mae'r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi ffeithlun ddiwygiedig ar gyfrifon cryno'r GIG (Cymru) ar gyfer 2020-21.

Gweld y ffeithlun

Mae ein ffeithlun yn dangos canlyniadau ariannol cyfunol y saith bwrdd iechyd lleol, tair ymddiriedolaeth GIG ac un awdurdod iechyd arbennig yng Nghymru. Mae'n tynnu sylw at y wybodaeth allweddol, gan esbonio sut mae arian cyhoeddus yn cael ei wario a chrynhoi perfformiad ariannol y cyrff iechyd.

Fel y dangosir yn y ffeithlun, ariennir GIG Cymru yn bennaf gan Lywodraeth Cymru ac yn 2020-21 gwariodd £9.6 biliwn. Mae'n cyflogi 88,000 o bobl sy'n gweithio mewn ysbytai, y gymuned a gwasanaethau cymorth.

Yn 2020-21 derbyniodd GIG Cymru £1.3 biliwn o gyllid ychwanegol i ganolbwyntio ar bandemig COVID-19. Ymhlith pethau eraill roedd hyn yn cynnwys gwariant ar gostau staff ychwanegol, prynu offer diogelu personol, y rhaglen frechu, creu ysbytai maes ac offer ychwanegol. 

The scale of additional funding provided to support NHS Wales through the COVID-19 pandemic is unprecedented. I hope our infographic provides a useful visual representation to explain how this and other income has been utilised.

While the NHS Wales summarised accounts for 2020-21 give a true and fair reflection of its financial position, four Welsh NHS bodies failed to meet their financial duty to break even over a three-year period. These bodies have accumulated deficits of £235m over the last three years. The combined deficit across all bodies in 2020-21 was £48m, compared to £89 million the previous year.

Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol