Simnai ddiwydiannol gyda mwg yn dod allan
Parodrwydd y Sector Cyhoeddus ar gyfer Carbon Sero Net erbyn 2030: Adroddiad Tystiolaeth

Canfyddiadau a data manylach ein galwad am waith tystiolaeth

 

 

Mae ein darn cyntaf o waith ar newid hinsawdd yn adolygiad sylfaenol sy'n gofyn:

'Sut mae'r sector cyhoeddus yn paratoi i gyflawni uchelgais gyfunol Llywodraeth Cymru ar gyfer sector cyhoeddus sero net erbyn 2030?'

Rydym wedi cyhoeddi dau adroddiad i rannu ein canfyddiadau:

  • Adroddiad canfyddiadau allweddol: adroddiad cryno, a gyhoeddwyd ar 14 Gorffennaf 2022,sy'n targedu uwch arweinwyr a'r rhai sydd â swyddi craffu mewn cyrff cyhoeddus, gyda'r nod o'u hysbrydoli i gynyddu cyflymder eu gwaith ar gyflawni uchelgais cyfunol 2030. Yn yr adroddiad hwnnw, nodwyd y casgliad cyffredinol o'n gwaith a phum galwad am weithredu i sefydliadau fynd i'r afael â'r rhwystrau cyffredin i ddatgarboneiddio yn y sector cyhoeddus.
  • yr adroddiad tystiolaeth hwn: ategu'r adroddiad canfyddiadau allweddol drwy ddarparu canfyddiadau a data manylach o'r alwad am dystiolaeth a'n gwaith ehangach.

Gwelsom fod yr ymateb i'r datganiad a ofynnwyd yn ein hadroddiad tystiolaeth dros bawb yn gadarnhaol.

Fodd bynnag, fe wnaethom ganfod cryn ansicrwydd ynghylch a fydd yr uchelgais ar y cyd ar gyfer sector cyhoeddus sero net yn cael ei gyflawni erbyn 2030.

Pecyn cymorth

Hoffem gael eich adborth

CAPTCHA